Toàn Văn


Gia Tông Mỹ Hoàng Đế [ 29 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [30b*1*1]
dĩ minh niên vi Dương Đức nguyên niên.
. [30b*1*9]
Đại xá .
. [30b*1*12]
Tôn Vương chính phi Trịnh Thị Ngọc Lung vi Quốc thái mẫu.
. [30b*3*1]
Gia Tông Mĩ Hoàng Đế [Huý Duy Cối, Thần Tông thứ tử dã. Sơ, Thần Tông băng, Đế phủ nhị tuế, Vương mệnh Chính phi Trịnh Thị Ngọc Lung dưỡng vu cung trung Huyền Tông băng vô tự, toại đăng đại bảo. Tại vị tứ niên băng, thọ thập ngũ tuế, táng Phúc An lăng .
. [30b*4*24]
Đế thể mạo anh vĩ, thiên tính khoan hoà, hữu quân chi đức. Tích phu hưởng quốc ư cửu, vị kiến kì hữu vi dã.] Nhâm Tí Dương Đức nguyên niên, [Thanh Khang Hi thập nhất niên,] xuân chính nguyệt, những cấp khai quốc công thần Lê Lai tế điền, tôn điệt thế thủ tự sự .
𱼫 . [30b*7*11]
Tam nguyệt, dĩ Dương Hạo vi Ngự sử đài đô ngự sử Nguyễn Tông Lễ vi Lại bộ Tả thị lang, Nguyễn Mậu Tài vi Phó đô ngự sử, Lê Đắc Toàn vi Thiêm đô ngự sử .
. [30b*9*16]
Hạ tứ..

Trang: 30b

Dịch Quốc Ngữ


lấy năm sau làm Dương Đức năm thứ 1. Đại xá. Tôn chính phi của Vương là Trịnh Thị Ngọc Lung làm Quốc thái mẫu.

Gia Tông Mỹ Hoàng Đế

Tên húy là Duy Cối, con thứ của Thần Tông. Khi xưa, Thần Tông băng, vua mới 2 tuổi, Vương sai chính phi Trịnh Thị Ngọc Lung nuôi ở trong cung. Huyền Tông băng, không có con nối, bèn lên ngôi báu. Ở ngôi 4 năm thì băng, thọ 15 tuổi, chôn ở lăng Phúc An. Vua tướng mạo anh vĩ, tính thời khoan hoà, có đức độ của người làm vua, tiếc rằng ở ngôi không lâu, chưa thấy sự nghiệp gì.

Nhâm Tý, [Cảnh Trị] năm thứ 1 [1672] , (Thanh Khang Hy năm thứ 11). Mùa xuân, tháng giêng, vẫn cấp ruộng tế cho công thần khai quốc Lê Lai, để lại cho con cháu giữ, đời đời thờ cúng[Chú giải] .

Tháng 3, lấy Dương Hạo làm Ngự sử đài đô ngự sử, Nguyễn Tông Lễ làm mệnh triều đình đã lâu, hiểm trở không chịu thuần phục, bèn tế cáo trời đất, thần kỳ, kể tội tiến đánh.

Mùa hạ, tháng 4,