ISO-IECJTC 1SC 2WG 2IRG #39

Ideographic Rapporteur Group (IRG-ISO)

Hội Bảo tồn Di sản Nôm hỗ trợ các buổi họp và làm việc về chữ Nôm tại hội nghị thường niên của IRG, một cơ quan quốc tế có trách nhiệm về hệ thống chữ biểu ý trên thế giới và việc trưng bày các chữ viết đó trên Internet. IRG là đơn vị cố vấn cho Unicode Consortium và International Organization for Standardization (ISO). Mỗi năm nhân viên của chúng tôi cung cấp các tài liệu và chữ Nôm mới để tiện cho việc mã hóa đưa vào chuẩn Unicode. Việc tham dự của chúng tôi vào những cuộc hội họp kỹ thuật tại Châu Á chủ yếu nhằm duy trì chữ Nôm như một hệ thống viết được quốc tế công nhận.

November 2008 IRG meeting in Kunming, China

 

November 2007 IRG meeting in San Jose, California, USA