Bảng tra chữ Nôm
Hồ Lê (chủ biên)
Viện Ngôn ngữ học, Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam
Hà Nội 1976

Quốc Ngữ hoặc Hán-Nôm: