Toàn Văn


Phế Đế [ 26 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư quyển chi bát.
. [1a*2*1]
Trần KỶ.
. [1a*3*1]
Phế Đế [Huý hiện Duệ Tông trưởng tử, mẫu Gia Từ Hoàng Hậu Lê thị, dĩ Đại Trị tứ niên, Tân Sửu tam nguyệt lục nhật đản sinh.
. [1a*3*29]
Cập Duệ Tông nam chinh nhi băng, Nghệ Tông lập chi.
. [1a*4*6]
Hậu giáng vi Linh Đức Vương tầm lệnh ải sát chi Tại vị thập nhị niên, thọ nhị thập bát, táng An Bài sơn.
. [1a*4*30]
] Đế hôn nhu, bất năng hữu vi uy quyền nhật quy ư hạ, xã tắc khuynh nguy thân bất năng bảo Bi phu!.
. [1a*5*24]
] Mậu Ngọ Xương Phù nhị niên, [Minh Hồng Vũ thập nhất niên,] xuân chính nguyệt, tuyển vệ sĩ.
𬋩 𡧸 . [1a*6*19]
Trần Tông Ngoạn quản Thiên Đinh quân, Trần Trung Hiếu giám Bảo Tiệp quân, Trần Thế Đăng giám Thần Dực quân, Bùi Bá Ngang giám Thần Sách quân, Bùi Hấp giám Thiên Uy quân, Hoàng Phụng Thế giám Thánh Dực quân, Lê Mật Ôn giám Hoa Ngạch quân, Đỗ Dã Ca giám Thị Vệ quân, Nguyễn Tiểu Luật..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


PHẾ ĐẾ.

Tên huý là Hiện, con trưởng của Duệ Tông, mẹ là bà Gia Từ hoàng hậu Lê thị, sinh ngày mồng 6 tháng 3, năm Đại Trị thứ 4, Tân Sửu (1361), đến khi Duệ Tông đi đánh phương Nam rồi mất, được Nghệ Tông lập nên làm vua. Sau bị giáng làm Linh Đức Vương, rồi bị thắt cổ chết. Ở ngôi 12 năm, thọ 28 tuổi, chôn ở núi An Bài.

Vua u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì, uy quyền ngày càng về tay kẻ dưới [Chú giải], xã tắc lung lay, đến thân mình cũng không giữ được. Thương thay!

Mậu Ngọ, Xương Phù năm thứ 2 [1378], (Minh Hồng Vũ năm thứ 11). Mùa xuân, tháng giêng, tuyển chọn vệ sĩ. [Lấy] Trần Tông Ngoạn quản quân Thiên Đinh; Trần Trung Hiếu coi quân Bảo Tiệp; Trần Thế Đăng coi quân Thần Dực; Bùi Bá Ngang coi quân Thần Sách; Bùi Hấp coi quân Thiên Uy; Hoàng Phụng Thế coi quân Thánh Dực; Lê Mật Ôn coi quân Hoa Ngạch; Đỗ Dã Ca coi quân Thị Vệ; Nguyễn Tiểu Luật