Toàn Văn


Hiến Tông Duệ Hoàng Đế [ 70 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt sử ký bản kỷ thực lục quyển chi thập tứ.
. [1a*2*1]
Lê Hoàng triều KỶ.
. [1a*3*1]
Hiến Tông Duệ Hoàng Đế.
[ ] . [1a*3*6]
[Huý Sanh, hựu huý Huy, Thánh Tông chi trưởng tử dã, tại thất niên, thọ tứ thập tứ tuế nhi băng, táng Dụ Lăng. vị Đế thiên tư anh duệ, vận phủ long bình, tài thất niên gian nhi thiên yến nhiên, túc vi thủ thành chi lệnh chủ, hưởng quốc bất vĩnh, tích tai].
. [1a*4*31]
hạ Kì mẫu Trường Lạc Thánh Từ hoàng thái hậu Nguyễn Thị, huý Huyên, Tống Sơn, Gia Miêu Ngoại trang hương, tặng Thái Uý Trinh quốc công Đức Trung chi đệ nhị nữ dã.
. [1a*6*17]
Tiên thị, Thánh Tông vị hữu kế tự, Quang Thục hoàng thái hậu thường vi kì đảo, mệnh Đức Trung đảo vu Phật Tích sơn, Từ Công am, mộng chí Thượng đế tiền kì hoàng tự.
. [1a*9*2]
Thượng đế viết: "Hứa Thiên Lộc vi Nguyễn thị tử".
. [1a*9*12]
Nãi bão toạ tiền.
𠱾 . [1a*9*16]
Thời Trường..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


Kỷ Nhà Lê

Hiến Tông Duệ Hoàng Đế

Tên húy là Sanh[Chú giải] lại húy là Huy, là con trưởng của Thánh Tông, ở ngôi 7 năm, thọ 44 tuổi thì băng, táng ở Dụ Lăng.

Vua thiên tư anh minh thông tuệ, giữ vận thịnh trị, thái bình, mới trong khoảng 7 năm mà thiên hạ bình yên, xứng đáng là bậc vua giỏi giữ cơ đồ, thế mà ở ngôi không lâu, đáng tiếc thay!

Mẹ ngài là Trường Lạc Thánh Từ hoàng thái hậu họ Nguyễn, tên húy là Huyên [Chú giải], người ở trang Gia Miêu Ngoại, huyện Tống Sơn, là con gái thứ hai của tặng thái uý Trinh quốc công [Nguyễn] Đức Trung. Trước đây, Thánh Tông chưa có con nối, Quang Thục hoàng thái hậu[Chú giải] đã từng cầu đảo, sai Đức Trung đến cầu ở am Từ Công núi Phật Tích[Chú giải] , chiêm bao thấy đến trước mặt thượng đế cầu hoàng tự. Thượng đế phán: "Cho sao Thiên Lộc làm con Nguyễn thị". Nói rồi cho ẵm đến ngồi ở trước. Bấy giờ, Trường