Toàn Văn


Kính Tông Huệ Hoàng Đế [ 36 trang ]

Tách câu và Phiên âm

. [1a*1*1]
Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên quyển chi thập bát.
. [1a*2*1]
Lê Hoàng triều KỶ.
[ ] ] . [1a*3*1]
Kính Tông Huệ Hoàng Đế, [Huý Duy Tân, Thế Tông thứ tử dã, tại thọ tam thập nhị, băng táng Hoa Loan lăng. vị nhị thập niên, Đế dung mạo hùng vĩ, kế thể thủ thành nhi thiên mưu, trí hữu bất tường chi sự, lương khả bi phù].
. [1a*4*23]
hạ yến nhiên.
. [1a*4*26]
Nhiên thiên thính na Canh Tí, Thận Đức nguyên niên.
[ ] . [1a*5*7]
[Thập nhất nguyệt dĩ hậu Hoằng Định Minh Vạn Lịch nhị thập bát niên].
. [1a*5*21]
nguyên niên; Hạ, ngũ nguyệt, đại thuỷ.
使 . [1a*6*2]
Thị thời Thái uý Đoan quốc công Nguyễn Hoàng âm sử Kế quận công Phan Ngạn, Tráng quận công Ngô Đình Nga, Mĩ quận công Bùi Văn Khuê đẳng mưu phản.
𭁈 . [1a*7*15]
Bình An Vương dữ chư thần phương nghị chinh thảo.
. [1a*8*5]
Hoàng dục thụ tư kế, thác vi thỉnh binh truy kích, toại đại thiêu doanh trại, tiềm hồi Thuận Hoá.
. [1a*9*5]
Thử thời quốc nội nhiễu nhương, nhân tâm dao động.
. [1a*9*15]
Vương nãi dực bạt..

Trang: 1a

Dịch Quốc Ngữ


Kỷ Nhà Lê

Kính Tông Huệ Hoàng Đế

Tên húy là Duy Tân, con thứ của Thế Tông, ở ngôi 20 năm, thọ 32 tuổi, băng táng ở lăng Hoa Loan.

Vua tướng mạo hùng vĩ, nối ngôi giữ nghiệp mà trong nước bình yên. Nhưng lại riêng nghe mưu gian, đến nỗi có việc chẳng lành, thực rất đáng thương.

Canh Tý, Thận Đức năm thứ 1 [1600], (Từ tháng 11 trở về sau là Hoằng Định năm thứ 1; Minh Vạn Lịch năm thứ 28). Mùa hạ, tháng 5, nước to.

Bấy giờ, Thái uý Đoan quốc công Nguyễn Hoàng ngầm sai bọn Kế quận công Phan Ngạn, Tráng quận công Ngô Đình Nga, Mỹ quận công Bùi Văn Khuê mưu phản.

Bình An Vương cùng các quan đương bàn việc đánh dẹp, Hoàng muốn kế của mình trôi chảy, giả vờ xin đem quân đuổi đánh, rồi đốt hết doanh trại, trốn về Thuận Hoá[Chú giải] . Bấy giờ trong nước loạn lạc, lòng người dao động, Vương bèn hộ vệ