Full text


Thánh Tông Thuần Hoàng Đế (thượng) [ 148 pages ]

Split sentence and Phonetics

. [63b*1*1]
ti ngoại tiểu tập cư chi.
. [63b*1*7]
Tả hữu phù khứ sảo cấp.
𡸈 . [63b*1*13]
Thượng viết: "Từ dẫn khứ, bỉ nãi nhất quốc chủ, khởi hà như thị quật bách hồ?'.
. [63b*2*11]
Sơ nhị nhật, thượng dĩ Chà Bàn dĩ phá, tức ngữ ban sư.
. [63b*3*5]
Thượng dĩ Trà Toàn sở thừa thuyền trách, bất dung thê thiếp, lệnh trạch nhị nhân dữ giai.
. [63b*4*5]
Dư chí kinh sư tận hoàn chi.
. [63b*4*12]
Trà Toàn thê nãi Bí Cai chi nữ dữ nữ điệt giai kì huynh Bàn La Trà Duyệt chi thê, nhi Trà Toàn chưng chi.
㨿 使 使 . [63b*5*18]
Trà Toàn ký bị cầm, kì tướng Bô Trì Trì tẩu chí Phiên Lung, cứ kì địa, xưng Chiêm Thành chủ, Trì Trì đắc quốc ngũ phân chi nhất, sứ sứ xưng thần nhập cống, nãi phong vi vương đế hựu phong Hoa Anh, Nam Bàn vương phàm tam quốc dĩ bá mi chi.
. [63b*8*15]
Sơ thất nhật, dĩ Chiêm hàng nhân Ba Thái vi Thái Chiêm đồng tri châu, Đa Thuỷ vi Thiêm tri châu.
. [63b*9*18]
Thượng dụ..

Page: 63b

Vietnamese Translation


làm nhà nhỏ cho ở đấy. Các quan dẫn Toàn ra hơi gấp. Vua bảo:

"Đưa đi thong thả thôi, người ta là vua của một nước, sao lại bức nhau đến như vậy?".

Ngày mồng 2, vua thấy đã phá được thành Chà Bàn, liền xuống chiếu đem quân về.

Vua thấy thuyền Trà Toàn đi chật hẹp, không chức được hết vợ cả, vợ lẽ hắn, sai cho chọn hai người cùng đi. Còn những người khác, khi về đến kinh sư, sẽ trả lại cả. Vợ của Trà Toàn là con gái Bí Cai, cùng với cháu gái đều là vợ của Bàn La Trà Duyệt là anh Toàn. Thế mà Trà Toàn thông dâm cả.

Sau khi Trà Toàn bị bắt, tướng của hắn là Bô Trì Trì chạy đến Phiên Lung [Note], chiếm cứ đất ấy, xưng là chúc Chiêm Thành, Trì Trì lấy được 1 phần 5 đất của nước Chiêm, sai sứ sang xưng thần, nộp cống, được phong làm vương. Vua lại phong vương cho cả Hoa Anh và Nam Bàn [Note] gồm 3 nước để dễ ràng buộc.

Ngày mồng 7, lấy người Chiêm đầu hàng là Ba Thái làm Đồng tri châu Thái Chiêm, Ba Thuỷ làm Thiêm tri châu. Vua dụ