Bảng tra chữ Nôm
Hồ Lê (ed.)
Institute of Linguistics, Vietnam Committee for Social Sciences
Hà Nội 1976

Quốc Ngữ or Hán-Nôm: