A Dictionary of Nôm Tày
HOÀNG TRIỀU ÂN (ed.)
DƯƠNG NHẬT THANH - HOÀNG TUẤN NAM

Quốc Ngữ or Hán-Nôm: