Về phiên bản số thức
Về phiên bản số thức

Phiên bản số thức này của cuốn Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải đã được Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, Trần Khải Hoài, và Alexandre Lê chuẩn bị tại Văn phòng Nôm Na của VNPF tại Hà Nội, cùng làm việc với Lee Collins ở California. Gs. Ts. Nguyễn Quang Hồng cung cấp hướng dẫn trong việc giải quyết một số vấn đề xảy ra trong quá trình chuyển đổi từ phiên bản dạng in ra sang dạng số thức.

Phiên bản số thức này dựa trên cuốn sách in do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội in năm 2014.  Việc sử dụng là tự do.  Theo điều khoản sử dụng, chúng tôi đòi hỏi nguồn này cần được thừa nhận trong bất kì việc sử dụng công cộng về sau, trong in ấn, hay dạng số thức. Bình luận và sửa chữa có thể được gửi tới Nôm Foundation.