Poems of Hồ Xuân Hương : 詠𦑗 - The paper fan


詠𦑗The paper fan
𨑮𠤩咍羅𨑮󰝃低
朱英要𨁪庒淶𢬣
蒙𠫆󰏰意撑𠀧𬢗
𢌌狹樣𱜢𱞂没𣘃
強燶包饒辰強沫
要店諸斐吏要𣈜
紅紅𦟐粉緣為𢚁
主𨁪𤤰要没丐尼
Seventeen, or is it eighteen…
ribs? Let me have it in my hands.
Thick or thin, opening its lovely angles.
Wide or narrow, inserted with a stick.
The hotter you get, the more refreshing.
Wonderful both night and day.
Cheeks juicy soft, persimmon pink.
Kings and lords just love this thing.
Vịnh quạt
Mười bẩy hay là mười tám đây
Cho anh yêu dấu chẳng dời tay
Mỏng dầy chừng ấy chành ba góc
Rộng hẹp dường nào cắm một cây
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát
Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy
Chúa dấu vua yêu một cái này.
Notes
The cây cậy produces a pink juice used as a cosmetic and also to seal paper fans. Thái-Bạch in his Thơ Hồ Xuân Hương (Saigon: Nhà Sàch Khai-Trí, 1968, p.57) says that the fruit of the cậy (trài cậy) “is similar to but smaller than” the fruit of the persimmon (trái hồng), but used to paint fans because of its pink color and because it is juicier, although it has an acrid taste.