Definitionzero; fragment, fraction
Unicode U+96f6
TCVN Code V1-6B4F
Cangjie MBOII
Total strokes13
Unicode radical + strokes 雨 vũ (173) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng lián
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh (số không (zezo), lẻ): hai ngàn linh một (2001); linh tiền (tiền lẻ)" (btcn)
Vietnamese lênh, nhũ "lênh đênh" (vhn)
Vietnamese rinh, nhũ "rung rinh" (btcn)