Definitionmole cricket
Unicode U+86c4
TCVN Code V3-375A
Cangjie LIJR
Total strokes11
Unicode radical + strokes 虫 trùng (142) + 5 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin) gū gǔ
Cantonese (Jyutping) gu1
Vietnamese chem, nhũ "chem chép (còn sò điệp)" (gdhn)
Vietnamese cua, nhũ "con cua; cua gái" (vhn)
Vietnamese cô, nhũ "lạt cô (tôm)" (gdhn)
Vietnamese linh, nhũ "linh (ruồi vàng dốt trâu)" (gdhn)