Definitionspirit, soul; spiritual world
Unicode U+7075
TCVN Code V1-5D6D
Cangjie SMF
Total strokes7
Unicode radical + strokes 火 hoả (86) + 3 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
彐 kí (58) + 4 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng lìng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese lanh, nhũ "lanh lẹ" (gdhn)
Vietnamese leng, nhũ "leng keng" (gdhn)
Vietnamese linh, nhũ "linh hồn, linh bài" (vhn)
Vietnamese liêng, nhũ "thiêng liêng" (gdhn)
Vietnamese lênh, nhũ "lênh đênh" (gdhn)
Vietnamese lẻng, nhũ "lẻng kẻng" (gdhn)