Mời tham dự

Ban tổ chức hội nghi quốc tế về chữ Nôm 2004 trân trọng kính mời các tác giả trình bày các bài báo cáo cùng các tác phẩm chưa từng được xuất bản, những sáng kiến, ý tưởng, các phần mềm dựa trên những vấn đề đa ngôn ngữ đòi hỏi các cách giải quyết, các nghiên cứu thử nghiệm trong lĩnh vực Hán Nôm. Những nhà nghiên cứu Hán Nôm và các học giả cũng sẽ được mời đến để trình bày những kết quả nghiên cứu của họ.Các chuyên gia công nghệ thông tin và các cố vấn cũng có mặt để trình diễn các công trình nghiên cứu cũng như các phương án giải quyết sáng tạo. Các doanh nghiệp được mời dự sẽ có cơ hội trình bày hệ thống thông tin của họ và các giải pháp phần mềm. Các cơ quan công luận cũng được mời để đệ trình các nghiên cứu hệ thống thông tin phát triển cho những mục đích đặc biệt, những thiết kế và ý tưởng sáng tạo. Các học giả khoa học xã hội nhân văn cũng được khuyến khích tham dự để thuyết trình các bài nghiên cứu về tác động cũng như những triển vọng khả quan của việc phổ biến học chữ Hán Nôm

Những chủ đề trong hội nghị

1. Tổng quan về những nghiên cứu cơ bản về chữ Hán và chữ Nôm (lịch sử hình thành, kiểu chữ, chức năng của chữ Nôm trong lĩnh vực ngôn ngữ và lịch sử, những vấn đề trong tài liệu Hán Nôm)

2. Những vấn đề trong việc xây dựng danh mục chữ Hán Nôm của các nhà nghiên cứu và phổ biến, tận dụng và đào tào ngành Nôm với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

3. Những vấn đề cơ bản trong việc khai thác tài liệu và bảo tồn chữ Nôm

Tất cả những người được mời đều nằm trong nhóm tham gia hội thảo. Thành viên tham dự đến từ những ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cũng như những nhà nghiên cứu Hán Nôm, các học giả, các tổ chức phi chính phủ, nhà xuất bản, bảo tàng thư viện đều được khuyến khích tham gia.

Bài tham gia hội nghị không được xuất bản trước đó. Không được đệ trình đồng thời với hội thảo khác với những quy trình đã nêu trên

Đồng chủ tịch hội nghị Nôm 2004

  • GS TS. Trịnh Khắc Mạnh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm)
  • GS John Balaban (Hội bảo tồn di sản chữ Nôm)