Từ điển Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị
Nhan đề: Từ điển Anamitico-Latinum Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị
Tác giả: Ed. by A J. L. Taberd
Nhà XB: Xuất bản lần đầu tại Bengal, India.
Xuất bản lần 2, Nxb Văn học, TP. Hồ Chí Minh, 2004.
Năm XB: 1838; 2004
Kích thước: 26 x 48,5 (cm)
Số trang: 1838
Mô tả: Từ điển Anamitico-Latinum Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị