Bảng chú các chữ Nôm trong mỗi bản Kiều

Danh sách tất cả các chữ Nôm và số lần xuất hiện trong một bản Kiều.

Bản: