Chữ Nôm đặc biệt trong mỗi bản Kiều

Trang này chỉ ra quốc ngữ,
Viết như thế nào trong chữ Nôm, Và nội dung sẽ được chọn trong mỗi bản Truyện Kiều.

Bản:  

Nhập chữ (Cách gõ bàn phím)