Definitionage; years
Unicode U+9f84
Cangjie YUOII
Total strokes13
Unicode radical + strokes + 5 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
齿 xỉ (211) + 5 strokes
Radical + strokes 齿 xỉ (211) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh (tuổi): cao linh (tuổi già)" (gdhn)
Vietnamese lênh, nhũ "lênh láng, lênh đênh" (gdhn)