Definitionspecies of lark; wagtail; Motacilla species (various)
Unicode U+9d12
Cangjie OIHAF
Total strokes16
Unicode radical + strokes 鳥 điểu (196) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh (tên chim wagtail)" (gdhn)
Vietnamese lệnh, nhũ "tích lệnh (loài chim hay vẫy cánh, đuôi dài)" (gdhn)