Definitioncarp
Unicode U+9cae
Cangjie NMGCE
Total strokes16
Unicode radical + strokes + 8 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
魚 ngư (195) + 8 strokes
Radical + strokes 魚 ngư (195) + 8 strokes
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh ngư (loại cá nhỏ)" (gdhn)