Definitioncarp
Unicode U+9bea
Cangjie NFGCE
Total strokes19
Unicode radical + strokes 魚 ngư (195) + 8 strokes
Hán-Việt readinglăng
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) leng4 ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh ngư (loại cá nhỏ)" (gdhn)
Vietnamese lăng, nhũ "cá lăng" (gdhn)