Definitionspirit, soul; spiritual world
Unicode U+9748
TCVN Code V1-6B5E
Cangjie MBRRM
Total strokes24
Unicode radical + strokes 雨 vũ (173) + 16 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng lìng
Cantonese (Jyutping) leng4 ling4
Vietnamese lanh, nhũ "lanh lẹ" (btcn)
Vietnamese leng, nhũ "leng keng" (btcn)
Vietnamese linh, nhũ "thần linh" (vhn)
Vietnamese liêng, nhũ "thiêng liêng" (btcn)
Vietnamese lênh, nhũ "công lênh" (btcn)
Vietnamese lình, nhũ "thình lình" (btcn)
Vietnamese lẻng, nhũ "lẻng kẻng" (btcn)