Definitionancient musical instrument: surname
Unicode U+962e
TCVN Code V1-6A7D
Cangjie NLMMU
Total strokes6
Unicode radical + strokes 阝 phụ (170) + 4 strokes
Hán-Việt readingnguyễn
Mandarin (Pinyin) ruǎn juàn yuán
Cantonese (Jyutping) jyun2 jyun5
Vietnamese ngoãn, nhũ "ngoan ngoãn" (btcn)
Vietnamese ngoẻn (ty_tdcn)
Vietnamese nguyễn, nhũ "họ Nguyễn" (vhn)
Vietnamese ngán, nhũ "ngao ngán" (btcn)
Vietnamese ngón, nhũ "ngón tay" (btcn)
Vietnamese ngỏn (ty_tdcn)