Definitionbell
Unicode U+94c3
Cangjie OVOII
Total strokes10
Unicode radical + strokes + 5 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
金 kim (167) + 5 strokes
Radical + strokes 金 kim (167) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling1 ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh (cái chuông): môn linh" (gdhn)