Definitionbell
Unicode U+9234
Kho chữ Hán Nôm V+60617
Cangjie COII
Total strokes13
Unicode radical + strokes 金 kim (167) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling1 ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh (cái chuông): môn linh" (gdhn)
Vietnamese lệnh (gdhn)