Definitiondragonfly, libellulidae
Unicode U+86c9
Cangjie LIOII
Total strokes11
Unicode radical + strokes 虫 trùng (142) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese linh, nhũ "linh (ruồi vàng dốt trâu)" (gdhn)