Definitionspecies of antelope
Unicode U+7f9a
Cangjie TQOII
Total strokes11
Unicode radical + strokes 羊 dương (123) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese linh, nhũ "ling dương" (gdhn)