Definitionbamboo screen
Unicode U+7b2d
Cangjie HOII
Total strokes11
Unicode radical + strokes 竹 trúc (118) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin) líng
Cantonese (Jyutping) ling4 ling6
Vietnamese linh, nhũ "phục linh (tên vị thuốc)" (gdhn)