Definitionto help, aid, relieve; to ferry, cross
Unicode U+6fdf
Cangjie EYX
Total strokes17
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 14 strokes
Hán-Việt readingtế tể
Mandarin (Pinyin) jì jǐ qí
Cantonese (Jyutping) zai2 zai3
Vietnamese tế, nhũ "tế (vượt sông); cứu tế" (gdhn)