Definitionnice and cool, mild and comfortable
Unicode U+6ce0
TCVN Code V0-3B29
Cangjie EOII
Total strokes8
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) líng lǐng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese linh, nhũ "lung linh" (btcn)
Vietnamese lênh, nhũ "lênh đênh" (vhn)
Vietnamese lềnh, nhũ "lềnh bềnh" (gdhn)
Vietnamese lểnh, nhũ "lểnh mảng" (btcn)
Vietnamese rãnh, nhũ "ngòi rãnh" (btcn)