Unicode U+67c3
TCVN Code V1-5955
Cangjie DOII
Total strokes9
Unicode radical + strokes 木 mộc (75) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Vietnamese linh, nhũ "cây linh thạt" (btcn)
Vietnamese rành, nhũ "chổi rành rành" (btcn)