Unicode U+5f7e
TCVN Code V1-545E
Kho chữ Hán Nôm V+601B4
Cangjie HOOII
Total strokes8
Unicode radical + strokes 彳 sách (60) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin) líng
Vietnamese linh, nhũ "linh lợi; linh tinh" (gdhn)
Vietnamese lĩnh, nhũ "liều lĩnh" (btcn)