𬌴

Unicode U+2c334
TCVN Code V4-4D6C
Kho chữ Hán Nôm V+62FB2
Total strokes10
Unicode radical + strokes 犭 khuyển (94) + 7 strokes
Vietnamese linh, nhũ "(Con khỉ))" (tdcnt)